Versace的高級訂製服,風格和時裝截然走不同路線;時裝的大膽、奔放與熱情(還有和品牌經典致敬的元素)讓我們完全可以感受到一個求新求變以及不被規則規範的女性;但高訂則是把優雅、幹練、性感以及華麗融合得天衣無縫的雋永與浪漫。

這一季無論是日裝、晚裝,短洋裝還是晚禮服,都藉由珠墜亮片,還有細膩的顏色對比與抓縐製造優雅的女神風,完全能想像到這些禮服在紅毯上亮相的驚艷與搶鏡程度,超美!

Photo Credit: Versace

相關連結:

2014 Spring Couture—Atelier Versace

2014 Pre-Fall—從良一點都不難—Versace

2015春夏男裝—Versace

Resort 2015—Versace

2015春夏紐約時裝週―Versus Versace

2015春夏米蘭時裝週―Versace

2015 Pre-Fall—Versace

2015秋冬男裝—Versace

2015 Spring Couture—Atelier Versace

Resort 2015—Versace

Resort 2016—Versace

2016 春夏男裝—Versace

2015 Fall Couture—Atelier Versace

2016春夏米蘭時裝週—Versace

2016 Pre-Fall— Versace

2016 秋冬男裝— Versace

2016 春夏高級訂製服— Atelier Versace

2017 春夏男裝— Versace

2016 Fall Couture— Atelier Versace

2017 春夏女裝— Versace

2017秋冬男裝— Versace

2017 Spring Couture— Atelier Versace

2018 春夏男裝— Versace

2017秋冬高級訂製服— Atelier Versace

2018 春夏女裝— Versace

2019春夏女裝— Versace

2019 Pre-Fall— Versace

2019秋冬高級訂製服— Atelier Versace

2020 春夏女裝— Versace

2020 春夏高級訂製服— Atelier Versace

2020 秋冬女裝— Versace