GQ金九封面大片是找來 Robert Pattinson 擔綱,我已經適應了這種亂髮帥氣,雖然背景略顯單調,但至少有顏值❤️

Photo Credit: GQ