coco-rocha-grazia-china-november-2016

又來一本必收的雜誌!

紅秀Grazia上一期是 Benedict Cumberbatch,這一期請到 Coco Rocha做獨家拍攝,紅秀真的很膩害…看她做各種姿勢都很有範,好有味道。