Dior103

高級訂製服除了看設計還有設計構想之外,就是細節讓人深深著迷。

我想一般人可能沒有辦法親自碰到高級訂製服,所以我們只能透過比較近距離的照片來看看這些精巧細緻的工藝,到底是可以鬼斧神工到什麼地步。

看看這些堆疊卻又有顯著層次的印花,打褶(第一張照片的摺邊處理實在太強,好似堆疊的骨牌),刺繡,還有珠墜,寶石以及亮片。當然在縫線還有收邊的處理上,也都是完美。

來看看Dior Couture的細節篇吧。

 

 

Dior01 Dior02 Dior03 Dior04 Dior05 Dior06 Dior07 Dior08 Dior09 Dior10 Dior11 Dior12 Dior13 Dior14 Dior15 Dior16 Dior17 Dior18 Dior19 Dior20 Dior21 Dior22 Dior23 Dior24 Dior25 Dior26 Dior27 Dior28 Dior29 Dior30 Dior31 Dior32 Dior33 Dior34 Dior35 Dior36 Dior37 Dior38 Dior39 Dior40 Dior41 Dior42 Dior43 Dior44 Dior45 Dior46 Dior47 Dior48 Dior49 Dior50 Dior51 Dior52 Dior53 Dior54 Dior55 Dior56 Dior57 Dior58 Dior59 Dior60 Dior61 Dior62 Dior63 Dior64 Dior65 Dior66 Dior67 Dior68 Dior69 Dior70 Dior71 Dior73 Dior74 Dior75 Dior76 Dior77 Dior79 Dior80 Dior81 Dior82 Dior84 Dior86 Dior87 Dior89 Dior90 Dior91 Dior92 Dior93 Dior94 Dior95 Dior96 Dior97 Dior100 Dior101 Dior102 Dior103 Dior104 Dior105 Dior106 Dior108 Dior109 Dior110 Dior112 Dior113 Dior114 Dior115 Dior116 Dior117 Dior118

Photo Credit: style.com

相關連結:

2014 Spring Couture—返樸歸真的新起點—Christian Dior

2015春夏男裝—Dior Homme

2015春夏巴黎時裝週―Christian Dior

2015春夏巴黎時裝週―Christian Dior Accessories

2015 Pre-Fall—Christian Dior

2015秋冬男裝—Dior Homme

2015 Spring Couture—Christian Dior

Resort 2015—Christian Dior

2015秋冬巴黎時裝週—Christian Dior

2016 Resort—Christian Dior

2016 春夏男裝—Dior Homme

2015 Fall Couture—Christian Dior

2016春夏巴黎時裝週—Christian Dior

2016 Pre-Fall— Christian Dior

2016 秋冬男裝— Dior Homme

2016 春夏高級訂製服— Christian Dior

2016 秋冬女裝— Christian Dior

2017 Resort— Christian Dior

2017 春夏男裝— Dior Homme

2016 Fall Couture— Christian Dior

2017 春夏女裝— Christian Dior

2017 Pre-Fall— Christian Dior

2017秋冬男裝— Dior Homme

2017 Spring Couture— Christian Dior

2018早春女裝— Christian Dior

2018 春夏男裝— Dior Homme

2017秋冬高級訂製服— Christian Dior

2018 春夏女裝— Christian Dior

2018 Pre-Fall— Christian Dior

2018春夏高級訂製服— Christian Dior

2019早春女裝— Christian Dior

2019春夏男裝— Dior Men

2019 Pre-Fall— Dior Men